Zapraszamy na kursy

 Oferta naszych kursów i szkoleń   >>>

Plany zajęć LO

Zajęcia w semestrze jesiennym  >>>

Matura 2019

Matura 2019   >>>

Matura 2019


 

Wstępne deklaracje przystąpienia do matury 2019 należy złożyć w sekretariacie

do dnia 30 września 2018 roku

Druki deklaracji dostępne są w sekretariacie.

  

PREGULACJE PRAWNE:

  • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018   >>>
  • Arkusze egzaminacyjne z lat 2015 - 2017 (nowa formuła)   >>>
  • Materiały dla uczniów   >>>

 

Serwis Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu  dla uczniów i absolwentów :

   Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że od dnia 1 września 2015 r., zgodnie z art. 44zzq ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) i § 78 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 959) - egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej jest odpłatny dla:
1) absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego
    lub dodatkowego,
2) absolwentów, którzy przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku
    lub poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale do niego nie przystąpili
.

          Opłata za każdy egzamin, ustny lub pisemny, wynosi 50,00 zł. i należy ją wnieść w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 7 lutego, roku kalendarzowego, w którym absolwent będący w wyżej opisanej sytuacji zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.
Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy OKE w Poznaniu

          NBP Oddział Okręgowy w Poznaniu,   21 1010 1469 0049 0722 3100 0000 

          Po dokonaniu wpłaty, nie później niż do dnia 7 lutego, absolwent musi przedłożyć Dyrektorowi OKE:
1) pisemną informację o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu/przedmiotów na właściwym formularzu 
     Pobierz wymagany druk (przed wypełnieniem uważnie przeczytaj objaśnienia) ...
2) dowód wpłaty na wyżej wskazany rachunek bankowy OKE. UWAGA:
Dokonanie wymaganej opłaty za egzamin maturalny przez absolwenta, którego konieczność ta dotyczy, warunkuje dopuszczenie go do zdawania egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub pisemnej.


ZWOLNIENIE Z OPŁATY:
Zgodnie z art. 44 zzq ust. 4 ww. ustawy, Dyrektor OKE w Poznaniu może zwolnić z opłaty za egzamin maturalny osobę o niskich dochodach, na jej pisemny wniosek, jeżeli dochód ten nie jest większy niż kwota, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 114 ze zm.) - obecnie - jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 574,00 zł. netto.Wniosek o zwolnienie z opłaty (Pobierz formularz wniosku ...) należy przedstawić Dyrektorowi OKE w Poznaniu nie później niż do dnia 31 grudnia roku szkolnego, w którym absolwent zamierza przystąpić do egzaminu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wysokość dochodów.

 


 

Szukaj w serwisie

Gościmy

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.